नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट प्रमाणित गरिएका भिसा ,सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट मिति 12 January 2019 देखि 16 January 2020 सम्ममा प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसा, सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित   अन्य कागजातहरू Reg. No. Date Visa/Contract Name of Employer Name of Employee Ind.115 12.01.20 Visa-11679348, Supervisior Diamond International Trading MD Wasim Akhtar Ind.115.1 Contract/Agreement Ind.116 13.01.20 Visa-11726671, Driver(Heavy Driver) Sami Abdulla Ameen AMEENCO Bharat Neupane Ind.116.1 Contract/Agreement Ind.117 13.01.20

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट प्रमाणित गरिएका डिमाण्ड लेटर, भिसा ,सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट मिति 6 January 2019 देखि 9 January 2020 सम्ममा प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसा, सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित   अन्य कागजातहरू Reg. No. Date Visa/Contract Name of Employer Name of Employee Ind.110 06.01.20 Visa-11621700, Electrical Assistant Delta Construction Company Shiva B.K. Ind.110.1 Contract/Agreement Ind.111 06.01.20 Visa-11700468, Hairdresser Princess Zoz Beauty And Hena Chandra Kala Limbu Ind.111.1 Contract/Agreement Ind.112

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट प्रमाणित गरिएका डिमाण्ड लेटर, भिसा ,सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट मिति 29 December 2019 देखि 02 January 2020 सम्ममा प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसा, सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित   अन्य कागजातहरू Reg. No. Date Visa/Contract Name of Employer Name of Employee Ind.107 29.12.19 Visa-11654175, Worker Kenz General Trading W.L.L. Santosh Limbu Ind.107.1 Contract/Agreement Ind.108 29.12.19 Visa-11493789, Heavy Driver National Excavating Est. W.L.L. Nabaraj Khadka Ind.108.1 Contract/Agreement Ind.109 02.01.20

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट प्रमाणित गरिएका डिमाण्ड लेटर, भिसा ,सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू

नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट मिति 23 December 2019 देखि 25December 2019 सम्ममा प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसा, सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित   अन्य कागजातहरू Reg. No. Date Visa/Contract Name of Employer Name of Employee Ind.102 23.12.19 Visa-3520895, To Whom It May Concern(Guarantee Letter) Mohamed Al-Daylami Est. Chitra Bahadur Sarki Ind.203 24.12.19 Visa-11625709, Heavy Driver Alandulus Ray Construction W.L.L. Rudra Bahadur Tamang Ind.203.1