Consular Attestation

Attestation

Official documents issued by the concerned authorities of the Government of Nepal should be attested first by the Department of Consular Services, Kathmandu, Nepal and then only from the Embassy of Nepal. While official documents issued by the concerned authorities of the Government of the Kingdom of Bahrain should be attested first by the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain and then only from the Embassy of Nepal.

The following documents are required for: –

PDF Application form

1. Attestation of Marriage Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc),
 • Original copy of Marriage certificate attested by Ministry of Foreign Affairs of Nepal
 • A copy of passport (Both; Husband and wife, Pages 2,3,31),
 • A copy of Citizenship (Both; Husband and wife, both sides),
 • A copy of Visa and CPR (Both; Husband and wife)
 • Applicant original Passport

2. Attestation of Birth Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc),
 • Original copy of Birth certificate which is attested by the Ministry of Foreign Affairs of Bahrain
 • Original copy of Marriage certificate
 • A copy of passport (Both; Husband and wife, Pages 2,3,31),
 • A copy of Citizenship (Both; Husband and wife, both sides),
 • A copy of Visa and CPR (Both; Husband and wife)
 • Applicant original Passport

4. Attestation of Relationship Verification Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc)
 • Original copy of Relationship verification certificate which is attested by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal.
 • An Original passport and copy of passport of the applicant (Pages 2,3,31)
 • A copy of Citizenship (name mentioning in Certificate, both sides)
 • A copy of Visa and CPR

5.   Attestation of Academic Certificate

 • Application form (Download PDF/Doc)
 • Original copy of Academic certificate which is attested by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal
 • An original and copy of passport of the applicant (Pages 2,3,31)
 • A copy of Visa and CPR
 • A copy of Citizenship (both sides),

 6. Attestation of Bahraini Driving Licence Verification Certificate.

 • Application form (Download PDF/Doc)
 • Original copy of Bahraini Driving Licence verification certificate which is attested by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain.
 • A original and copy of passport of the applicant (Pages 2,3,31)
 • A copy of Citizenship (both sides),
 • A copy of Visa and CPR
 • A original and copy Driving Licence(both sides).

Power of Attorney (अधिकृत वारेसनामा)

अधिकृत वारेशनामाको लागि यस राजदूतावासमा सम्पर्क राख्नु हुने नेपालीहरुले देहायको विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।

 • सहिछापको लागि महामहिम राजदूतज्यू समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
 • मुलकी देवानी कार्यबिधि (संहिता)  ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिको अधिबक्ता द्वारा तयार गरिएको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्ट भएको  २ प्रति सक्कल र राजदूतावासलाई सम्बोधन गरिएको निवेदन हुनुपर्नेछ ।
 • अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकता नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ ।
 • अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नेपाली राहदानी, भिसा कपी, सिपिआर कपी साथै सोको फोटोकपी (अगाडी/पछाडी) संलग्न गर्नुपर्ने छ,
 • अधिकृत वारेसनमा दिनेको हालै खिचिएको २ प्रति फोटो ।
 • अधिकृत वारेसनामा लिनेको फोटो टाँस गरि हस्ताक्षर तथा दुबै हातको बुढी औलाको रेखात्मक छाप (ल्याप्चे सहिछाप) फोटोमा समेत भएको हुनुपर्ने।
 • किनारा साक्षीमा सदर भनी उल्लेखमा नाम, ठेगाना तथा सहीछाप हुनुपर्ने ।
 • घर/जग्गाको चालु आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिदको सक्कल वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ ।
 • घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको सक्कल र नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ,  

(सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने सम्बन्धि भए बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र सक्कल वा नोटरी पब्लिक प्रमाणित हुनुपर्नेछ साथै अदालतले हाजिर हुन जारी गरेको भए सो सम्बन्धी कागजात संलग्न हनुपर्ने)

 • अधिवक्ताको लाइसेन्स वा आइडीको फोटोकपी हुनुपर्नेछ।