नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट प्रमाणित गरिएका डिमाण्ड लेटर, भिसा ,सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू

  नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट मिति 4 June 2018 देखि 10 June 2018 सम्ममा प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसा, सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित   अन्य कागजातहरू Reg. No. Date Visa/Contract Name of Employer Name of Employee Ind.216 04.6.18 Visa-10059351, Beautician Krizema Beauty Salon Saraswati Dulal Ind.216.1   Contract/Agreement     Ind.217 04.06.18 Visa-9977770, Accountant Sayed Kadhem Aldurazi & Sons B.S.C. Manish Kumar