नेपाली राजदूतावास, बहराइनबाट प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसा, सम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू

नेपाली राजदूतावासबहराइनबाट मिति  21 December 2020 मा  प्रमाणित गरिएका व्यक्तिगत भिसासम्झौतापत्र तथा सो संग सम्बन्धित   अन्य कागजातहरू
Reg. No. Date Visa/Contract Name of Employer Name of Employee
Ind.3 21.12.20 Visa-12618716, Waiter Restaurant and Grill, eat and walk W.L.L. Kabita Lamichhane
Ind.3.1 Contract/Agreement