ई-पासपोर्टका लागि प्रि-इनरोलमेन्ट गर्ने तरिका सम्बन्धमा सूचना

https://emrtds.nepalpassport.gov.np